Bristningsregistret

I registret kan alla f”rlossningsbristningar inkluderas. Varje klinik v„ljer om man enbart vill ha med grad 3 och 4 eller om man „ven tar med grad 2.

Syftet med Bristningsregistret „r:
- att f†nga upp kvinnor som har besv„r efter f”rlossningsbristningar och erbjuda uppf”ljning vid behov
- att ge †terkoppling till l„kare och barnmorskor som suturerar bristningar om hur det g†r f”r kvinnan
- att ge klinikerna uppf”ljning av sina medicinska resultat
- att skapa underlag f”r nationell j„mf”relse och FoU inom omr†det f”rlossningsbristningar
- att indirekt f”rb„ttra handl„ggningen av f”rlossningsbristningar genom att efterfr†ga hur de diagnostiseras och sutureras.
  
  
Powerpoint-presentation att anv„nda vid t ex klinikintroduktion (fr†n april 2017)

 
Vad inneb„r Bristningsregistret f”r patienten?
Hon fyller i enk„ter antingen p† papper eller p† webben
Enk„t p† BB (webb/papper) om urinv„gsfunktion, tarmfunktion och lokala besv„r fr†n slidmynningen f”re graviditeten  
Enk„t hemma 8 veckor efter f”rlossning (webb/papper) om upplevelse och resultat/komplikationer   
Enk„t hemma 1 †r efter f”rlossning (webb/papper) om urinv„gsfunktion, tarmfunktion,
lokala besv„r fr†n slidmynningen upplevelse samt resultat / komplikationer   

Vad inneb„r Bristningsregistret f”r l„kare/barnmorska?
Operationsber„ttelsen skrivs i befintlig obstetrisk journal med komplettering av 4 uppgifter i fritext.
L„kare bed”mer inkomna enk„tsvar efter 8 veckor och 1 †r och beslutar om det beh”vs n†gon uppf”ljning.

Vad inneb„r Bristningsregistret f”r medicinska sekreterare?
™verf”ring av data fr†n obstetriska journalsystemets op-mall till registret
Utskick av enk„ter
™verf”ring av enk„tsvar fr†n pappersenk„terna om patienten inte fyllt i p† webben
Administration av bed”mningsformul„r till l„kare / barnmorska enligt lokal rutin
™verf”ring av sammanfattande text till obstetrisk journal

Hur sker †terrapporteringen?
En Rapportgenerator skapas centralt d„r kliniken kan h„mta l”pande resultatrapporter.
¸rlig resultatsammanst„llning nationellt skickas ut till klinikerna och en sammanfattning publiceras i SFOGs medlemsblad.
 

 

 


GynopNet version 6.12

Senast uppdaterad 2017-04-11