Bristningsregistret

I registret kan alla förlossningsbristningar inkluderas. Varje klinik väljer om man enbart vill ha med grad 3 och 4 eller om man även tar med grad 2.

Syftet med Bristningsregistret är:
- att fånga upp kvinnor som har besvär efter förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning vid behov
- att ge återkoppling till läkare och barnmorskor som suturerar bristningar om hur det går för kvinnan
- att ge klinikerna uppföljning av sina medicinska resultat
- att skapa underlag för nationell jämförelse och FoU inom området förlossningsbristningar
- att indirekt förbättra handläggningen av förlossningsbristningar genom att efterfråga hur de diagnostiseras och sutureras.
  
  
Powerpoint-presentation att använda vid t ex klinikintroduktion (från april 2017)

 
Vad innebär Bristningsregistret för patienten?
Hon fyller i enkäter antingen på papper eller på webben
Enkät på BB (webb/papper) om urinvägsfunktion, tarmfunktion och lokala besvär från slidmynningen före graviditeten  
Enkät hemma 8 veckor efter förlossning (webb/papper) om upplevelse och resultat/komplikationer   
Enkät hemma 1 år efter förlossning (webb/papper) om urinvägsfunktion, tarmfunktion,
lokala besvär från slidmynningen upplevelse samt resultat / komplikationer   

Vad innebär Bristningsregistret för läkare/barnmorska?
Operationsberättelsen skrivs i befintlig obstetrisk journal med komplettering av 4 uppgifter i fritext.
Läkare bedömer inkomna enkätsvar efter 8 veckor och 1 år och beslutar om det behövs någon uppföljning.

Vad innebär Bristningsregistret för medicinska sekreterare?
Överföring av data från obstetriska journalsystemets op-mall till registret
Utskick av enkäter
Överföring av enkätsvar från pappersenkäterna om patienten inte fyllt i på webben
Administration av bedömningsformulär till läkare / barnmorska enligt lokal rutin
Överföring av sammanfattande text till obstetrisk journal

Hur sker återrapporteringen?
En Rapportgenerator skapas centralt där kliniken kan hämta löpande resultatrapporter.
Årlig resultatsammanställning nationellt skickas ut till klinikerna och en sammanfattning publiceras i SFOGs medlemsblad.
 

 

 


GynopNet version 6.12

Senast uppdaterad 2017-04-11