Tilläggsfrågor - Studie om patientupplevd vårdkvalitet - KUPP

Patienter som svarar på 8-veckorsenkäten via webben får efter ordinarie enkät en fråga om hon kan tänka sig att delta i en undersökning och svara på frågor om hur hon upplevde kvaliteten av den vård hon fick. Frågorna berör bl a erhållen information, bemötande, avskildhet, delaktighet, städning m m. Varje fråga är uppdelad i två delar, en del där patienten svarar om hon instämmer eller ej samt en del där hon svarar hur betydelsefullt det var för henne.

 

KUPP = Kvalitet ur patientens perspektiv.

 

 

 

 

Kliniken kan se svaret efter att patienten skickat in det. Ingen text skapas från dessa svar.

 

 


GynopNet version 6.12

Senast uppdaterad 2017-04-04